Klasy obiektów

Wszystkie obiekty, byty oraz zjawiska anomalne, które wymagają implementacji specjalnych czynności przechowawczych, asygnowane są również do jednej z klas obiektów celem nadania podmiotowi odpowiedniego priorytetu badawczego, przydzielenia środków finansowych i innych. Przydzielenie klasy polega na ocenie kilku czynników, spośród których najistotniejsze to trudność w zabezpieczaniu obiektu oraz stopień zagrożenia, jakie tworzy względem pracowników Fundacji oraz samej ludzkości.

Szczegółowa klasyfikacja jest przedmiotem podlegającym ciągłym aktualizacjom i modyfikacjom, których wymagać może rozwój badawczy i nasze zrozumienie danego obiektu, bytu bądź zjawiska.

Klasy główne

Są to najczęściej nadawane klasy.

Bezpieczne

Obiekty klasy Bezpieczne to anomalie, które albo są wystarczająco dobrze zrozumiałe, przez co także całkowicie i pewnie zabezpieczone, albo nie wywierają efektów anomalnych, o ile nie zostaną celowo aktywowane.

Jednakże nadanie obiektowi klasy Bezpieczne nie oznacza, iż obchodzenie się z nim lub jego aktywowanie nie stwarza zagrożenia. Pracownikom przypomina się, iż konieczne jest przestrzeganie nałożonych na podmiot klasy Bezpieczne specjalnych czynności przechowawczych i protokołów bezpieczeństwa.

Euclid

Obiekty klasy Euclid to anomalie, które albo są niewystarczająco dobrze zrozumiałe, albo po prostu nieobliczalne do tego stopnia, że pewne ich zabezpieczenie jest nie zawsze możliwe, aczkolwiek nie stwarzają one zagrożenia wysokiego na tyle, by usprawiedliwione było nadanie im klasy Keter. Większość skatalogowanych i zabezpieczonych anomalii jest początkowo asygnowana do klasy Euclid, a dopiero po ich odpowiednim poznaniu lub ocenie stwarzanego przez nie niebezpieczeństwa desygnację poddaje się ocenie, po czym ewentualnej zmianie klasy.

Zazwyczaj każda anomalia autonomiczna, świadoma lub rozumna podlega asygnacji do co najmniej klasy Euclid, co usprawiedliwia możliwość, iż obiekt może działać albo myśleć niezależnie.

Keter

Obiekt klasy Keter to anomalie wrogie wobec bezpieczeństwa pracowników Fundacji oraz ludzkości, a także wymagające implementacji rygorystycznych i skomplikowanych procedur bezpieczeństwa lub niemogące być w pełni zabezpieczone przy wykorzystaniu obecnych zasobów technologicznych i informacyjnych Fundacji.

Anomalie te są na ogół uważane za najniebezpieczniejsze, jakie zostały przez Fundację zabezpieczone. Cały wysiłek badawczy ma na celu pozwolenie Fundacja na skuteczniejsze zabezpieczanie anomalii bądź, jeżeli konieczne, opracowanie dokładnego sposobu neutralizacji lub zniszczenia właściwości anomalnych obiektu.

Klasy drugorzędne

Poniższe klasy są drugorzędne i stanowią dodatek do głównej (bądź poprzedniej) desygnacji.

Zneutralizowane

Anomalie zneutralizowane to te, które już nie wykazują efektów anomalnych, ponieważ zostały celowo lub przypadkowo zniszczone, wyłączone albo z innego powodu utraciły anormalność.

Dokumentacja anomalii zneutralizowanych została zarchiwizowana dla przyszłych pracowników celem posiadania informacji na ich temat w razie, gdyby te znów zaczęły przejawiać anormalność.

Zrozumiane

Anomalie zrozumiane to te, które zostały w pełni zrozumiane, a ich anormalności są już możliwe do wyjaśnienia przy wykorzystaniu wiedzy naukowej obecnego stanu albo zostały uznane za fałszywe lub nadano im nieprawidłową klasę, albo są na tyle powszechne i znane sferze publicznej, że ich zabezpieczenie jest już niemożliwe.

Klasy ezoteryczne

Poniższe klasy obiektów nie powinny być uznawane za standardowe.

Thaumiel

Obiekty klasy Thaumiel są ściśle tajnymi i skrajnie rzadkimi anomaliami, za pomocą których właściwości Fundacja zabezpiecza bądź neutralizuje inne, wysoce niebezpieczne anomalie — zazwyczaj klasy Keter. Sam fakt istnienia obiektów klasy Thaumiel objęty jest klauzulą "ściśle tajne", a ich lokalizacje, funkcje oraz obecne statusy są znane zaledwie kilku pracownikom spoza Rady O5.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported