Struktura Fundacji SCP

Ten artykuł nie jest uważany za oficjalny i/lub kanoniczny


ocena: +13+x

Skuteczne funkcjonowanie Fundacji zależy przede wszystkim od podziału obowiązków między różnymi departamentami. Niektóre z departamentów Fundacji są wymienione w niniejszym dokumencie. W trosce o skuteczność, wszystkie departamenty są ściśle koordynowane.

Departament Zarządzania (DZ)

Departament ten prowadzony jest przez Dowództwo O5. Zarządza się w nim wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Fundacji. Do DZ zaliczyć można wszystkie węzły komunikacyjne i kwatery dowodzenia. Departament Zarządzania kontroluje także zasoby finansowe Fundacji i archiwa. Z racji istotności departamentu jego pracownicy podlegają częstym prowokacjom i testom mającym ocenić ich lojalność i wolę zachowania poufności, które zaś składają się na zdolność do pracy na stanowiskach menedżerskich. Biuro archiwalne również należy do tego departamentu. admin.png

Wydział Zewnętrzny (WZ)

WZ odpowiedzialny za wiele aspektów działalności Fundacji; w tym dezinformowanie, usuwanie śladów obiektów oraz działalności Fundacji, pozyskiwanie pracowników klasy D i rekrutowanie pracowników dla Fundacji. WZ odpowiada za konspirowanie działalności agentów i placówek Fundacji. Wydział ten stanowi swoistą "pierwszą linię Fundacji", gdyż przefiltrowuje on wszelkich potencjalnych kandydatów na pracowników i zajmuje się utrzymywaniem wysokich standardów wśród personelu. Można więc uznać, iż WZ odpowiedzialny jest za zarządzanie kadrami Fundacji, czyli Ludzkimi Zasobami. ecd.png

Departament Inżynierii (DI)

DI odpowiedzialny jest za utrzymywanie sprzętu technicznego oraz wszelkich usług dostępnych w placówkach Fundacji na wysokim poziomie sprawności. Placówki zwracają się do tego departamentu także w sprawach projektowania i konstruowania nowych placówek, połączeń komunikacyjnych pomiędzy nimi oraz przeprowadzania konserwacji i napraw. Departament Inżynierii można podzielić na kilka dywizji w zależności od tego, jakiego poziomu upoważnienia oczekuje się od przydzielonych do nich pracowników. Warto odnotować, iż dywizje wysokiego poziomu (z pracownikami z upoważnieniami wysokich poziomów) projektują oraz konstruują przechowalnie obiektów klasy Keter i pracują z obiektami o znaczeniu strategicznym. eng.png

Komitet ds. Etyki (KE)

Komitet ds. Etyki to niewielki, niezależny departament odpowiedzialny za ewaluacje etyczne Specjalnych Czynności Przechowawczych oraz optymalizację eksperymentów, których wykonywanie wiąże się z marnowaniem lub wyjątkowo okrutnym traktowaniem personelu klasy D lub innych zasobów. Niektórzy pracownicy określają Komitet jako "kiepski żart", ale są to osoby zwyczajnie nieświadome możliwości Komitetu ani jego wpływów. com.png

Agencja Wywiadowcza (AW)

Agencja Wywiadowcza zajmuje się poszukiwaniem, śledzeniem oraz pozyskiwaniem potencjalnych obiektów SCP. AW obarczona jest również zadaniem gromadzenia informacji na temat innych organizacji. Ukryte komórki AW istnieją w każdym większym zaludnionym obszarze; są one zakonspirowane jako obiekty użytku społecznego oraz instytucyjnego. Agenci AW rekrutowani są zwykle z jednostek wojskowych, policyjnych lub detektywistycznych z całego świata. int.png

Wydział Wewnętrzny (WW)

WW stanowi swoistą "organizację wewnątrz Fundacji SCP". Tajne służby Wydziału Wewnętrznego odpowiedzialne są za przeciwdziałanie sabotażom oraz wszelkim wyciekom informacji, na które mogą Fundację narażać jej pracownicy. Struktura WW to ścisła hierarchia. Potencjalni pracownicy WW muszą mieć perfekcyjne rekomendacje, a ich historia służby nie może być krótsza niż 1 rok. Zazwyczaj każdy pracownik WW przydzielony jest do innego, "oficjalnego" stanowiska pracy, które pozwala mu na swobodne pozyskiwanie wszelkich informacji wewnętrznych. Istnienie Wydziału Wewnętrznego ukrywane jest za pomocą intytulacji WW na "kolejny mityczny departament". Czasami jednak niektóre, nieuprawnione do posiadania tej wiedzy osoby dowiadują się o istnieniu WW. Wyjaśnia im się wówczas, iż "prawdziwym" celem WW jest rozpoznawanie i przesłuchiwanie agentów GOI, chociaż ta część WW oficjalnie należy do Departamentu Bezpieczeństwa w celu zachowania tajemnicy. isd.png

Departament Logistyki (DL)

DL odpowiedzialny jest za transport zasobów naturalnych, finansowych oraz ludzkich pomiędzy placówkami Fundacji SCP. Transportów dokonuje się, używając środków motoryzacyjnych, wodnych, szynowych, powietrznych, kosmicznych oraz innych środków transportu. Istnieje skomplikowany system przydzielania priorytetów transportowych i klas ważności; obiekty SCP i zasoby niezbędne do ich opanowania otrzymują zazwyczaj najwyższy priorytet. Pozbywanie się powstających przeszkód podczas transportu jest również działaniem o najwyższym priorytecie. log.png

Departament Produkcji (DP)

DP odpowiedzialny jest za zaspokajanie wszelkich zapotrzebowań materiałowych które mogą wyniknąć podczas przechwytywania, zabezpieczania lub innych procesów funkcjonalnych Fundacji. Departament Produkcji kontroluje kilka ośrodków oraz stref przeznaczonych pod konstruowanie szerokiej gamy przedmiotów różnego rodzaju wykonywanych na zamówienie lub produkowanych masowo. Projektowanie i produkcja odbywa się często w ośrodku, ze względów bezpieczeństwa. Z tych samych powodów ani personel produkcyjny, ani dokumenty projektowe nigdy nie wychodzą poza granice zakładu. Są one zazwyczaj wyposażone w nowoczesny sprzęt i są mocno strzeżone. ind.png

Departament Medycyny (DM)

DM odpowiedzialny jest za utrzymywanie zdrowia pracowników fundacji na wysokim poziomie. W związku z pracą, która wykonywana jest w Fundacji, medycy często napotykają się na przypadki problematyczne, których doprowadzenie do porządku wymaga obszernej wiedzy medycznej. Niektórzy lekarze fundacyjni specjalizują się w drugorzędnych obszarach kompetencji terapeutycznych, takich jak wpływy memetyczne, urazy psychiczne itp. med.png

Mobilne Formacje Operacyjne (MFO)

Bezpieczeństwo operacyjne w stosunku do obiektów, na których Fundacja przeprowadza liczne eksperymenty, wymaga wielu wykwalifikowanych profesjonalistów. Odpowiedzią na kwestie bezpieczeństwa, które przerastają prawa lub możliwości funkcjonariuszy ochrony, są Mobilne Formacje Operacyjne. MFO to różnej wielkości zespoły, które specjalizują się w konkretnych zadaniach lub reagują na konkretne sytuacje. Każda grupa ma nazwę składającą się z greckiej litery i numeru; w niektórych przypadkach mogą być stosowane prefiksy wyjaśniające i/lub sygnały wywoławcze. Więcej informacji można znaleźć w Przeglądzie Mobilnych Formacji Operacyjnych. mtf.png

Departament Nauki (DN)

Efektywna praca naukowców to fundament i główny powód istnienia Fundacji. DN odpowiedzialny jest za badanie wszystkich zabezpieczonych i nowych podmiotów SCP, implementacje procedur przeciwdziałania uszkodzeniom przechowalni, oraz projektowanie różnych urządzeń i produktów leczniczych, które mają być produkowane przez Departament Produkcji. Pracownicy naukowi rekrutowani są spośród najlepszych i najambitniejszych naukowców różnych dziedzin. sd.png

Departament Bezpieczeństwa (DB)

DB odpowiedzialny jest za zapewnianie bezpieczeństwa wszelkich obiektów i placówek Fundacji, niezależnie od ich priorytetu. Pracownicy DB szkoleni są w zakresie przeciwdziałania uszkodzeniom przechowalni, wtargnięciom osób nieuprawnionych do placówek, sabotażom, klęsk żywiołowym i innym sytuacjom problematycznych. Nowi Pracownicy dołączający do tej usługi zazwyczaj przechodzą ogólne szkolenie przed przydzieleniem ich do podmiotu lub ośrodka. Szkolenie specjalne do pracy z danym podmiotem odbywa się na miejscu po przydzieleniu. sec.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported