Placówki Polskiej Filii

Placówki polskie | Placówki angielskie

Placówki Polskiej Filii Fundacji SCP


scp-pl.png

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas walki z wymaganiami stawianymi przed Polską Filią Fundacji SCP poskutkowało decyzją o stworzeniu własnej klasyfikacji placówek, która mimo iż oparta na światowym systemie, została dostosowana do potrzeb funkcjonowania organizacji na terenie Polski oraz terenach objętych działaniami Filii. Pozornie niewielki obszar taktyczny polskiego oddziału SCP jest objęty sprawnymi i skoordynowanymi działaniami dążącymi do realizacji głównych celów całej Fundacji: Zabezpieczania, Przechowywania i Chronienia. Placówki rozlokowane są począwszy od centrów metropolii, gdzie bezpieczeństwo operacyjne zapewniają tajne porozumienia z władzami, kończąc na mieszczących się w masywach górskich strefach utrzymywanych w całkowitym ukryciu przed światem zewnętrznym. Zapewnione zaplecze administracyjne, logistyczne i wytwórcze umożliwia polskiemu oddziałowi Fundacji utrzymanie stabilnej funkcjonalności wszystkich jej sektorów. Personel Fundacji codziennie dba o dopełnianie swych obowiązków, mogących śmiało być określonymi mianem zaszczytnej służby, dzięki której nieprzerwanie bada się i odkrywa niezrozumiałe.Podział podstawowy

Poniższa klasyfikacja rozróżnia placówki pod względem świadomości sfery publicznej wobec ich egzystencji i jest podstawową segregacją, wpływającą odgórnie na możliwości swobody przeprowadzanych działań w danej placówce oraz wskazującą granicę dopuszczalnego możliwego zagrożenia wynikającego z przechowywania konkretnej anomalii.

Ośrodek

Ośrodek to placówka utajniona, znana sferze publicznej poprzez stosowanie konspiracyjnych przykrywek, oficjalnie głoszącym istnienie Ośrodka jako obiektu rządowego, firmowego, prywatnego. Z tego względu umieszczane są najczęściej w pobliżu skupisk ludzkich, włączając w to możliwość lokalizacji w środku miejscowości. Większość anomalii przechowywanych i badanych w Ośrodkach nie stanowi znacznego zagrożenia i może być w nich umieszczana bez narażania placówki oraz jej okolic na niebezpieczeństwo.

Strefa

Strefy są to placówki ściśle tajne, o których istnieniu sfera publiczna nie ma i nie może mieć świadomości, celem zachowania klauzuli i konspiracji. Strefy są zazwyczaj lokowane w odludnych, niedostępnych bądź trudnych do odnalezienia miejscach, dzięki czemu stanowią idealne miejsce do pracy z anomaliami stwarzającymi wysokie zagrożenia bądź funkcjonując jako miejsca w inny sposób swą rolą istotne dla Fundacji. Rygorystyczne środki konspiracji oraz zagrożenie płynące z obecności anomalii powodują konieczność stosowania skrajnych procedur ochronnych i awaryjnych.

Posterunek obserwacyjny

Posterunki obserwacyjne różnią się od Ośrodków i Stref głównie swoim rozmiarem. Są to najczęściej niewielkie, samodzielne budynku bądź pojedyncze komórki wewnątrz istniejących kompleksów. Zadaniem Posterunków jest monitorowanie dróg komunikacji regionalnej celem wychwytywania korzystnych bądź niepokojących informacji oraz monitorowanie pobliskich placówek Fundacji. Wiele posterunków wykorzystuje się jako węzły komunikacyjne lub kryjówki dla członków fundacyjnej agentury, bądź są stawiane w pobliżu miejsca występowania anomalii celem jej obserwacji w środowisku zewnętrznym.


Podział wewnętrzny placówek

Fundacyjne placówki najczęściej dzielone są na mniejsze jednostki zwane Sekcjami, zwłaszcza w przypadku większych budowli. Mają one na celu wykonywanie konkretnego zadania na rzecz funkcjonalności całej placówki.

Sektor

Ogólny podział placówki na poszczególne sekcje określa je Sektorami. Najczęściej pełnią one funkcje badawcze, przechowawcze, magazynowe bądź administracyjne. Szczegółowe wykorzystanie idei sektorów jest zależne od danej placówki, jej nominalnego celu oraz rozmiaru.

Jednostka

Jednostki to niezależne sekcje placówek, w których przechowywane są anomalie. W razie wystąpienia zagrożenia Jednostki mogą zostać poddane automatycznemu odizolowaniu od reszty Placówki. Pracownicy wchodzący i wychodzący z jednostki zazwyczaj podlegają pełnej procedurze dekontaminacji.


Podział specjalistyczny

Przyjmuje się, że podstawową rolą placówki jest przechowywanie i badanie anomalii. Poszczególne przedrostki stanowią o specjalizacji/ach danej placówki, wskazując na jej szczególne uwarunkowanie pod pełnienie konkretnej roli. Specjalizacje najczęściej odnoszą się do konkretnych typów anomalii, dla jakich przeznaczona jest dana placówka bądź jej sekcja, bądź wskazują na pełnienie przez placówkę innej istotnej dla Fundacji roli nie związanej z przechowywaniem i badaniem anomalii.

Klasyfikacja ze względu na bezpieczeństwo placówki

Poniższa klasyfikacja odnosi się do fundamentalnego dostosowania struktury i procedur bezpieczeństwa pod konkretne zagrożenie wynikające z umieszczenia anomalii w danej placówce.

Niskiego Nadzoru (Nis.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest wyłącznie dla anomalii małej wagi, łatwych do zabezpieczenia. Obiekty znajdujące się w takich placówkach zazwyczaj nie wywołują znacznego zagrożenia bądź są całkowicie bezpieczne, natomiast ich przechowywanie nie wymaga implikowania nadzwyczajnych środków.

Wysokiego Nadzoru (Wys.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest wyłącznie dla anomalii trudnych do zabezpieczenia, stanowiących wysokie zagrożenie dla personelu placówki oraz jej otoczenia. Placówki takie zazwyczaj wyposażone we wzmocnione systemy ochronne i alarmowe oraz skoordynowany system ewakuacji. W uzasadnionych przypadkach placówka może zostać uzbrojona w mechanizmy autodestrukcji.

Magazynow(-y/a) (Mag.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja pełni funkcję wyłącznie przechowawczą dla obiektów niskiego zagrożenia bądź w ogóle go nie stwarzającego, posiadających podobne niewymagające potrzeby przechowawcze. Często stosuje się przechowalnie zbiorowe, w których anomalie masowo przechowywane są w identycznych bądź nieznacznie dostosowanych warunkach. Placówki magazynowe nie posiadają stałych, dedykowanych stanowisk badawczych.

Klasyfikacja ze względu na specjalizację placówki

Poniższa klasyfikacja odnosi się do przystosowania struktury, zasobów i wiedzy personelu pod pracę z charakterystycznymi typami anomalii o podobnych cechach, gdzie umieszczenie takich w jednym miejscu pozwala na praktycznie korzystniejsze i bardziej owocne wyniki badań oraz sposoby przechowywania.

Biologiczn(-y/a) (Bio.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja poświęcona jest anomaliom zdefiniowanym jako żywe i mające potrzeby biologiczne. W strukturę placówki mogą wchodzić zarówno pomieszczenia umożliwiające swobodne, kontrolowane funkcjonowanie anomalnych organizmów jak również rygorystyczne i szczelne laboratoria przeznaczone do badań nad mikroorganizmami i drobnoustrojami.

Techniczn(-y/a) (Tech.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest dla anomalii o charakterze mechanicznym, elektrycznym, napędzanych w sposób sztuczny. W skład personelu wchodzi głównie grono wykwalifikowanych inżynierów posiadające zaawansowaną wiedzę odnośnie teorii i praktyki nauk technicznych, tak samo w strukturze placówki nierzadko znajdują się obszerne pomieszczenia warsztatowe.

Wymiarow(-y/a) (Wym.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest dla umieszczenia w niej anomalii załamujących rzeczywistość i łamiących prawa fizyki oraz czasoprzestrzeni.

Kazamatyczn(-y/a) (Kaz.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest dla ludzi wykazujących cechy nadnaturalne bądź anomalii, których ogół zachowania i stopień rozumności są typowe dla istoty ludzkiej. Przeciętna osoba bez wiedzy na temat takiej anomalii zazwyczaj nie jest w stanie bezpośrednio zaprzeczyć, czy ma do czynienia z prawdziwym człowiekiem. Placówka taka może stanowić również punkt logistyczny większych ilości personelu (zazwyczaj klasy D) przed relokacją do innego miejsca.

Specjalizacje funkcyjne

Poniższa klasyfikacja wpływa bezpośrednio na strukturę i funkcjonowanie danej placówki, nierzadko wykluczając pozostałe typy specjalizacji opisanych powyżej, które w przypadku takiego miejsca nie mogą zostać nadane lub są zbędne. Placówki funkcyjne często pełnią role istotne dla poprawnego działania Fundacji, nie związane bezpośrednio z przechowywaniem lub badaniem anomalii.

Chronion(-y/a) (Chr.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja jest uznana za całkowicie wolną od wpływu anomalii. Taki stan rzeczy jest ściśle kontrolowany, przez co w tych miejscach nigdy nie może znaleźć się żadna anomalia.

Produkcyjn(-y/a) (Prod.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest dla wytwarzania konkretnych dóbr na potrzeby Fundacji. Może być to wszelkiego rodzaju sprzęt użytkowy bądź elementy przechowalni.

Prowizoryczn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja została wzniesiona wokół lub w pobliżu anomalii niemożliwej do przeniesienia bądź zabezpieczenia w dostateczny stały sposób. Placówka taka służy zazwyczaj przechowywaniu jednej anomalii, bądź wznoszona jest na czas określony dla danego celu, po spełnieniu którego może zostać bez większego problemu rozmontowana. Z tego względu może przyjmować formę pojedynczego, stałego budynku lub nawet zespołu połączonych i odpowiednio doposażonych kontenerów.

Zbrojn(-y/a) (Zbr.)

Oznacza, że placówka pełni kluczową rolę dla poprawnego funkcjonowania Fundacji w danym regionie lub na większym obszarze. Placówki tego typu pod żadnym pozorem nie mogą zostać wykluczone z działalności w przypadkach skrajnego zagrożenia, biorąc pod uwagę nawet krytyczną sytuację całej Fundacji. Placówki tego typu zazwyczaj posiadają znaczącą ilość stałych pracowników ochrony, posiadających wyposażenie i sprzęt umożliwiający prowadzenie większych działań bojowych. Placówka zbrojna, jeżeli wymaga tego jej specyfika, może zostać wyposażona w izolowany kompleks zapewniający długotrwałe schronienie dla jej pracowników i znajdujących się w niej materiałów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported