Regulamin

Wersja regulaminu: 3.511


Treść i zakres niniejszego regulaminu stanowią przedmiot nieprzerwanego doskonalenia w postaci poprawek.

Definicje elementarne znajdują się w poradniku dla nowicjuszy, który do tego rozszerza implikacje tego regulaminu.

Wszyscy użytkownicy SCP-wiki.pl zobowiązani są znać aktywny regulamin witryny i się do niego stosować. Wyłącznie administratorowie mają prawo do modyfikowania regulaminu.

Materiały znajdujące się na stronie mogą być nieodpowiednie dla młodszych czytelników, w związku z czym na witrynie obowiązuje limit wiekowy od 15 roku życia. Treści wyjątkowo nieodpowiednie będą osobno oznaczane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z witryny przez osoby poniżej 15 roku życia. Jeżeli jesteś wrażliwą osobą to miej na uwadze, że to strona pisarzy horroru.

I Spis treści

  • II Postanowienia ogólne
  • III Oczekiwania w stosunku do użytkownika
  • IV Interakcje z przedstawicielami administracji
  • V Kary w stosunku do użytkowników
  • VI Dzieła nietypowe i zasady ich sporządzania
  • VII Przedstawiciele administracji

II Postanowienia ogólne

Art. 1. Aktywny regulamin SCP-wiki.pl jest wiążący w stosunku do każdego zarejestrowanego użytkownika witryny, przy czym administracja pragnie zauważyć, iż przewidziane w nim reakcje są wyłącznie podstawą, na którą przedstawiciele administracji się powołują. W większości przypadków przedstawiciele administracji będą korzystać z regulaminu elastycznie celem uprzyjemnienia obu stronom kontaktu z SCP-wiki.pl.

Art. 2. Za przedstawicieli administracji (skrót. PA) uznaje się zarówno administrację, jak i moderację. Lista obecnych przedstawicieli administracji znajduje się na ostatniej zakładce poradnika dla nowicjuszy.
1) Administracja składa się z administratorów witryny.
2) Moderacja składa się z moderatorów witryny.

Art. 3. Każdy zarejestrowany użytkownik niebędący przedstawicielem administracji zobowiązany jest stosować się do poleceń przedstawicieli administracji, a przedstawiciel administracji — do poleceń osób w randze wyższej. W razie wątpliwości co do wydanego polecenia użytkowników zachęca się, by kontaktowali się w tej sprawie z administracją witryny.

Art. 4. Użytkownicy przed dołączeniem do witryny zobowiązani są przesłać aplikację o członkostwo, która jednocześnie stanowi zgodę na treść regulaminu i zasad. Administracja zastrzega sobie prawo odrzucenia aplikacji.

III Oczekiwania w stosunku do użytkownika

Art. 5. Żadne konto nie zostanie nigdy zablokowane w związku z poniższymi:
a) pisanie substandardowych2 dzieł SCP;
1) głosowanie na dane dzieło po sformułowaniu sobie na jego temat opinii;
2) kulturalne niezgadzanie się z decyzjami przedstawicieli administracji;
3) niepopularność.

Art. 6. Każdy użytkownik witryny ma prawo kwestionować decyzje innych, o ile robi to kulturalnie i z zachowaniem tolerancji co do przeciwnych opinii.

Art. 7. Użytkownikom nie wolno zaśmiecać witryny dziełami substandardowymi. Zakaz ten w stosunku do wcześniejszego artykułu 4. jest rozszerzający: konto użytkownika nie zostanie zablokowane tylko dlatego, że użytkownik ów tworzy dzieła uznawane za substandardowe; aczkolwiek do nałożenia blokady może dojść, jeśli częstotliwość publikowania takich dzieł przez tego użytkownika wzrośnie do poziomu zaśmiecającego witrynę.

Art. 8. Obrazki i inne dzieła wykorzystywane w raportach oprócz treści samego autora muszą spełniać wymagania opisane w poradniku o użytkowaniu obrazków.

Art. 9. Każdy użytkownik zarejestrowany ma prawo publikować swoje komentarze, o ile zachowuje w nich kulturę wypowiedzi3. Komentarze muszą spełniać wymagania opisane w poradniku o krytykowaniu. Zabrania się atakowania innych użytkowników.

Art. 10. Każdy użytkownik zarejestrowany może głosować z dowolnego powodu, o ile jego głos bazuje na sformułowanej przez niego opinii na temat ocenianego dzieła. Zabrania się głosować na podstawie opinii na temat autora dzieła, na podstawie chęci zmanipulowania średniej ocen lub na podstawie chęci zmniejszenie różnicy punktowej pomiędzy danymi dziełami. Głosowania z powodów zabronionych są nazywane "głosowaniami złośliwymi".
1) Głosowanie na własne dzieło jest niedopuszczalne, nawet jeśli ma przeciwdziałać głosom złośliwym.

Art. 11. Żadnemu użytkownikowi nie wolno popełnić plagiatu innego dzieła. Za "popełnienie plagiatu" uznajemy skopiowanie lub obszerne merytorycznie zapożyczenie treści z innej pracy bez zgody jej autora, a następnie przedstawienie jej jako dzieła własnego. Popełnienie plagiatu skutkować będzie usunięciem błyskawicznym dzieła-plagiatu. Usunięcie błyskawiczne zostało opisanie w omówieniu usuwania treści.

Art. 12. Każdy użytkownik zarejestrowany ma prawo do cofania wszelkich edycji dokonanych na jego dziełach. Jednakże zaleca się nie edytować ani nie usuwać żadnych edycji naniesionych przez przedstawicieli administracji, a w szczególności — edycji dotyczących systemu tagów.

Art. 13. Każdy użytkownik zarejestrowany ma prawo do edytowania cudzych dzieł, które jego ranga pozwala zmodyfikować, jeśli mowa o zmianach dotyczących użytego w artykule języka i błędów językowych. Edycje takie nazywamy "zmianami nieistotnymi" i zalecamy w ich przypadku wypełnić zawsze "krótki opis zmian" pod okienkiem edycji dzieła. Należy zawsze pamiętać jednak, że potencjalny błąd językowy może stanowić zamierzenie autora i wówczas jego zmiana mogłaby zostać uznana za "istotną". Autorom zaleca się opatrywać takie elementy dzieł przy wykorzystaniu specjalnych komentarzy.
1) "Zmiany istotne" to zmiany wpływające we wszelkim stopniu na odbiór dzieła od strony merytorycznej. Modyfikacje stylistyczne są uznawane za zmiany istotne. Zmiany istotne mogą zostać naniesione wyłącznie po uzyskaniu przez edytora zgody pierwszego autora dzieła lub, w razie jego nieobecności lub niemożliwości nawiązania kontaktu, od przedstawiciela administracji. Użytkownik powinien być w stanie udowodnić, że otrzymał zgodę od pierwszego autora dzieła, np. opisując owo w dyskusji tego dzieła.

Art. 14. Każdy użytkownik zarejestrowany ma prawo dodawać własne treści do tzw. prac kolaboracyjnych. Dzieła takowe oznaczone są tagiem: "kolaboracja". Treści substandardowe mogą zostać usunięte przez pierwszego autora dzieła lub przez przedstawiciela administracji — i wyłącznie przez te osoby.

IV Interakcje z przedstawicielami administracji

Art. 15. Szczególnym rodzajem posta, czyli wiadomości na forum SCP-wiki.pl, jest "post moderacyjny" lub "administracyjny" — w zależności od rangi publikującego go przedstawiciela administracji; użytkownicy niebędący przedstawicielami administracji nie mogą publikować tego rodzaju postów. Zazwyczaj odpowiedzi na nie udzielać mogą wyłącznie przedstawiciele administracji, chyba że w samym poście zostanie ten zwyczaj zniesiony w danej sytuacji. Post taki może pojawić się z co najmniej jednego z trzech powodów:

1) wezwanie o edycję — zaproszenie społeczności SCP-wiki.pl do przepisania dzieła substandardowego, z którego autorem nie zdołano nawiązać kontaktu, na które odpowiedzieć mogą wszyscy chętni do naniesienia edycji na dzieło;
2) wezwanie o usunięcie — zaproszenie przedstawicieli administracji lub też całej społeczności zarejestrowanych użytkowników SCP-wiki.pl do głosowania w związku z niską oceną dzieła, podczas czego większość dokona wyboru tego, co stanie się ze substandardowym dziełem;
3) wezwanie o zakończenie dyskusji — zakaz publikowania nowych postów dotyczących danego wątku.

Art. 16. Każdy użytkownik niebędący przedstawicielem administracji ma prawo zgłosić podejrzenie pogwałcenia przepisów regulaminu przez innego użytkownika przedstawicielowi administracji. Użytkownicy niebędący przedstawicielami administracji nie mogą oficjalnie reagować na pogwałcenia regulaminu, co pozostawia się przedstawicielom administracji.

V Kary w stosunku do użytkowników

Art. 17. Administracja SCP-wiki.pl stosuje następujące rodzaje kar w stosunku do użytkowników łamiących przepisy niniejszego regulaminu (kary umieszczono w aranżacji od najmniej intensywnych do najintensywniejszych, przy czym wiele przypadków może uzasadnić natychmiastowe wykorzystanie kary najintensywniejszej; zazwyczaj kolejne przewinienia użytkowników karane są intensywniejszymi karami):

1) oficjalne ostrzeżenie przez wiadomość prywatną połączone z tymczasowym usunięciem ze społeczności, trwające aktywnie trzydzieści dni;

  • Aktywne ostrzeżenie oficjalne oznacza zastosowanie długotrwałej blokady konta użytkownika w momencie złamania tych przepisów, za które zostało nadane ostrzeżenie. W momencie upłynięcia 30 dni od ostrzeżenia oficjalnego, stosuje się blokadę krótkotrwałą jako karę za złamanie danej zasady.
  • Tymczasowe usuniecie polega na usunięciu konta z listy użytkowników, gdzie do powrotnego dołączenia wymagane będzie ponowne złożenie aplikacji.

2) krótkotrwała (do jednego dnia do siedmiu) blokada konta użytkownika na SCP-wiki.pl;
3) długotrwała (od siedmiu dni do dziewięćdziesięciu dni) blokada konta użytkownika na SCP-wiki.pl;
4) permanentna blokada konta użytkownika na SCP-wiki.pl;

Art. 18. Przed nałożeniem blokady na konto użytkownika SCP-wiki.pl w większości przypadków przedstawiciel administracji poprosi właściciela tego konta o stosowanie się do przepisów niniejszego regulaminu. Blokada konta najczęściej nałożona zostanie za zignorowanie polecenia przedstawiciela administracji, które wydane zostanie w związku z nieprzepisową aktywnością użytkownika na SCP-wiki.pl.

Art. 19. Przewiduje się:
1) krótkotrwałą blokadę konta za pogwałcenie jednego przepisu niniejszego regulaminu;
2) długotrwałą blokadę konta za pogwałcenie wielu przepisów niniejszego regulaminu;
3) natychmiastową permanentną blokadę konta za oczywiste wandalizmy, "trolling", nękanie innych użytkowników, tworzenie duplikatów swoich kont i szeroko rozumiane ciężkie pogwałcenia przepisów niniejszego regulaminu.

Art. 20. Po zdjęciu blokady konta, by na nowo zostać przyjętym do społeczności SCP-wiki.pl, należy ponownie o owo zaaplikować, chyba że wymóg aplikowania w danym okresie nie obowiązuje.

VI Dzieła nietypowe i zasady ich tworzenia

Art. 21. Za dzieła nietypowe na SCP-wiki.pl uznaje się raporty SCP-PL-001 oraz nowe kanony.

Art. 22. Zaleca się nie tworzyć raportów SCP-PL-001 użytkownikom, którzy nie opublikowali co najmniej dwóch dzieł oryginalnych na SCP-wiki.pl, których oceny w momencie publikacji raportu SCP-PL-001 oscylują powyżej zera.

Art. 23. Otwieranie nowych kanonów jest umożliwione każdemu użytkownikowi, który spełni poniższe wymagania (użytkownik, który otworzy kanon, stanie się jego nadzorcą4):
1) opublikowali co najmniej dwa dzieła oryginalne na SCP-wiki.pl, których oceny w momencie otwierania nowego kanonu oscylują powyżej zera;
2) co najmniej dwa dzieła oryginalne względem SCP-wiki.pl łączy zakres treściowy przyszłego kanonu;
3) co najmniej jedno z takowych dzieł należy do osoby, która chce kanon otworzyć, a co najmniej jedno — do dowolnego innego użytkownika SCP-wiki.pl.

VII Przedstawiciele administracji

Art. 24. Przedstawiciele administracji to dwie grupy zarządzające SCP-wiki.pl na dwóch różnych poziomach: administracja oraz moderacja.
1) Administracja odpowiedzialna jest m.in. za zarządzanie ustawieniami witryny, przepisami witryny, za przyjmowanie nowych użytkowników do społeczności oraz za nakładanie blokad na użytkowników. Administracja może również wypełniać obowiązki moderacyjne.
2) Moderacja odpowiedzialna jest m.in. za kontrolowanie treści umieszczanych przez użytkowników na SCP-wiki.pl oraz za utrzymywanie porządku w witrynie.
3) Dodatkową grupą są Pomocnicy Administracji: osoby te pomagają Administratorom i moderatorom w pełnieniu obowiązków.

Art. 25. Nabór na moderatorów przeprowadzany jest w trybie utajnionym przez administrację oraz moderację. Wyłącznie administratorzy i moderatorzy mogą zgłaszać kandydatury użytkowników na stanowiska moderacyjne. Użytkownicy rozpatrywani na stanowiska moderacyjne mają prawo zaakceptować lub odrzucić propozycję złożoną przez administrację.

Art. 26. Nabór na administratorów przeprowadzany jest w trybie utajnionym przez administrację i dotyczy wyłącznie osób doświadczonych na stanowiskach moderacyjnych. Wyłącznie administratorzy mogą zgłaszać kandydatury moderatorów na administratorów. Rozpatrywani moderatorowie mają prawo zaakceptować lub odrzucić propozycję złożoną przez administrację.

Art. 27. Przedstawiciele administracji, którzy byli nieaktywni przez co najmniej sześć miesięcy, mogą zostać umieszczeni na liście nieaktywnych przedstawicieli administracji. W razie co najmniej dwunastomiesięcznej nieobecności przedstawiciela administracji może zostać z listy PA usunięty.


Niniejszy regulamin został sporządzony, zweryfikowany i zatwierdzony 12.09.2015 r.
Zmodyfikowano dnia 12.03.2016 r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported