SCP-PL-180
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-180

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Poziom zagrożenia: Zielony

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt powinien być przechowywany wewnątrz nieprzezroczystego, szczelnego pojemnika. Ponieważ wystawienie na widok podmiotu stwarza zagrożenie poznawcze IV stopnia, wszelkie manipulacje obiektem powinny być przeprowadzane z użyciem komory rękawicowej.

Opis: SCP-PL-180 to porcja mięśni szkieletowych. Waga obiektu w chwili pozyskania go wynosiła 320 gramów [g]. W wyniku przeprowadzanych eksperymentów, w chwili pisania tego raportu waga obiektu wynosi 253 gramy [g]. Pozyskany materiał genetyczny wykazuje przynależność do niezidentyfikowanego osobnika z rodzaju Canis. Mimo iż biologicznie obiekt jest zwyczajną tkanką mięśniową, nie ulega procesom gnilnym ani innym przemianom chemicznym mogących zmienić pierwotną teksturę i właściwości tkanki. Prawdopodobnie ten sam czynnik odpowiada za brak możliwości przeprowadzenia obróbki termicznej mięsa bądź jego zamrożenia. Wiek obiektu jest obecnie niemożliwy do ustalenia. Wyniki przeprowadzonych analiz dają skrajnie rozbieżne daty pochodzenia tkanki, wskazując na pozyskanie jej od istoty żyjącej między ██ a ████ lat temu. Charakterystyczne mikroskopijne postrzępienia zewnętrznych przerwań włókien wskazują na pozyskanie obiektu poprzez odcięcie od reszty ciała przy pomocy niedostatecznie ostrego narzędzia.

Osoby wystawione na wizerunek SCP-PL-180 lub na sam obiekt wykazują zwiększone zainteresowanie podmiotem, wychwalając jego walory estetyczne (kolor, struktura tkanki itp.) i zapachowe. Rzekoma atrakcyjność SCP-PL-180 wywołuje chęć skosztowania obiektu celem potwierdzenia jego domniemanych pozytywnych walorów smakowych.

W przypadku konsumpcji wszelkie pozytywne aspekty obiektu natychmiast przestają być postrzegane. Osoba, która dokonała spożycia części obiektu (mianowana jako SCP-PL-180-1) będzie od tego momentu określała podmiot jako niezdatny do spożycia z powodu jego nieprzyjemnego zapachu i wyglądu sugerującego rozkład gnilny. Około 10% badanych wskazuje na prawdopodobną obecność larw owadów wewnątrz obiektu. Fizycznie obiekt nie podlega żadnym przemianom, wyłączając z tego brak usuniętej części; najprawdopodobniej konsumpcja całego obiektu wiązać się będzie z jego utratą.

SCP-PL-180 najwyraźniej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych po skonsumowaniu. Po przedostaniu się do żołądka konsumenta kawałki obiektu ulegają [ZMIENIONO], co pozwoliło odkryć brak ██████████ obiektu na [ZMIENIONO], jednocześnie z tej przyczyny obiekt nie dostarcza żadnych substancji odżywczych oczekiwanych dla mięsa przedstawicieli Canis. Ze względu na ograniczoną posiadaną ilość obiektu testy dezintegrujące fragmenty SCP-PL-180 nie są obecnie przeprowadzane.

Podmioty SCP-PL-180-1 zgłaszają zmiany w postrzeganiu osobników rodzaju Canis. Efekt ten jest stały i nie zanika wraz z wydaleniem, bądź celowym usunięciem fragmentu obiektu z ciała 180-1. Opisy obserwowanych osobników różnią się w zależności od danego podmiotu, jednakże zawsze opierają się na znacznych, nienaturalnych deformacjach ciała, wywołując jednocześnie strach poprzez stwarzanie poczucia potencjalnego niebezpieczeństwa — efekt ten ma najwyraźniej podłoże jedynie psychologiczne i jest niezależny od anomalii. Równocześnie ze zmianą postrzegania, same osobniki Canis będą wykazywać bezwzględną i znaczną agresję wobec SCP-PL-180-1. Uzasadnienie tego zjawiska jest nieznane, a same zwierzęta będą dążyć do zaatakowania oraz zadania jak największej liczby ran ofierze, powracając do pierwotnego stanu jedynie w przypadku jej zgonu. Agresja objawia się natychmiastowo po wyczuciu zapachu danego podmiotu, usłyszenia go bądź znalezienia się go w zasięgu wzroku zwierzęcia. Osobniki testowe pozbawione wymienionych zmysłów nie będą reagowały negatywnie na obecność 180-1.

Dodatek #1: Obiekt został pozyskany w ramach Ekspedycji Yota-133 w [ZMIENIONO], Grecja. Odnaleziono podziemny kompleks sakralny, najwyraźniej poświęcony bóstwu Hadesowi z tą różnicą, iż większość fresków przedstawiała głównie antropomorficzne osobniki z cechami anatomicznymi rodziny Canidae. Jedna z odnóg głównego sanktuarium została zapieczętowana kamienną płytą zawierającą inskrypcję: ''Κέρβερος, γιος της Εχίδνας και της Τυφόν''. Usunięcie głazu ukazało ślepy korytarz, biegnący nieznacznie około 20 metrów [m] w dół, zakończony wyrzeźbioną w skale niszą zawierającą zasklepione ceramiczne naczynie zdobione stylem czarnofigurowym. Dr ██████, który dokonał znaleziska, wyniósł naczynie do laboratorium polowego. Zdoławszy usunąć pokrywę naczynia, odkrył znajdujący się wewnątrz podmiot. Będąc pod anomalnym wpływem obiektu, dr ██████ skosztował go. Po zauważeniu anomalnej zmiany postrzegania obiektu, jak również uświadomieniu o byciu pod wpływem zagrożenia poznawczego pracownik opuścił laboratorium celem poinformowania pozostałych członków Ekspedycji o obiekcie anomalnym. Po opuszczeniu pomieszczenia dr ██████ został zaatakowany i śmiertelnie pogryziony przez okolicznych przedstawicieli Canis lupus familiaris. Kolejnych █ członków Ekspedycji zginęło przed skutecznym zabezpieczeniem obiektu.

Dodatek #2: Testy przeprowadzone na podmiotach zwierzęcych wykazały różnice w efekcie anomalnym SCP-PL-180. Obiekt oddziałuje na wszystkich przedstawicieli rodziny Hominidae w jednakowy sposób, wywołując agresję osobników Canis oraz jednoczesne negatywne postrzeganie w przypadku obserwacji tychże podmiotów. Osobniki wyłącznie roślinożerne wydają się nie podlegać bodźcowi przymusu w kierunku chęci spożycia SCP-PL-180, jednakże nakarmione zewnętrznie będą standardowo znajdowały się pod wpływem anomalii. Co interesujące, anomalia wydaje się nie dotyczyć pozostałych zoofagów — przeprowadzono eksperymenty z udziałem przedstawicieli 100 różnych gatunków organizmów eukariotycznych.

Przedstawiciele Canis po spożyciu obiektu [ZMIENIONO], co każdorazowo skutkuje zgonem podmiotu w ciągu █ godzin.

Adnotacja: W związku z Incydentem 180-I dalsze eksperymenty muszą być zatwierdzane przez Kierownika Projektu 180.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported