Szczegółowa charakterystyka SCP-PL-027
ocena: +3+x

02/21/████
Notatka dotyczy:
SCP-PL-027
Prowadzący/a badania (nazwisko i poziom uprawnień): Dr ████████, poziom drugi

Notatka:
Dla przejrzystości — charakterystykę stanowi zbiór wypunktowanych opisów. I tak:

  • SCP-PL-027 posiada około 180 centymetrów wzrostu. To nie przypuszczenie, a fakt stwierdzony po zapoznaniu się przeze mnie z przeszło stoma raportami i sprawozdaniami z konfrontacji. Opisy oraz pomiary potwierdzają powyższą tezę, zaś ewentualny margines błędu można nieprecyzyjnie i z dużym zapasem określić jako dziesięcioprocentowy.
  • W fazie spoczynku, SCP-PL-027 - co stanowi kolejną prawidłowość dotyczącą aparycji — siedzi przy stole z łokciami opartymi o blat i brodą opartą o splecione dłonie. Po przejściu w fazę aktywną może dowolnie zmieniać swoją pozycję, a nawet wstawać i przechadzać się po przechowalni; nigdy jednak jej nie opuszcza (ani nawet nie próbuje).
  • Próby nawiązania kontaktu z SCP-PL-027 przy pomocy maszyny zakończyły się fiaskiem. Podmiot nie odpowiadał na zadawane przez robota pytania, jak również nie rozwijał rozpoczętej konwersacji, nawet jeśli treść syntezowanych kwestii wprowadzał wykwalifikowany członek personelu badawczego.
  • Nie udało się ustalić, jak i czy w ogóle podejmowane tematy wpływają na nastrój samego SCP-PL-027. Podmiot zdaje się jednak zachowywać obiektywność, wyrozumiałość i spokój przy odpowiadaniu na wszystkie poruszone kwestie; jeśli rozmówca wchodzi mu w słowo, bez protestów milknie, by następnie kontynuować, w razie potrzeby czyniąc stosowne nawiązania do słów konfrontującego.
  • SCP-PL-027 okazuje wyłącznie ludzkie odruchy. Przeprowadzenie serii testów z udziałem losowo oddelegowanych członków personelu klasy D, którym przed konfrontacją nakazano wyobrażenie sobie obiektu pod postacią zwierzęcia lub stworzenia fantastycznego, pozwoliło na wysnucie wniosku (w związku z niepotwierdzeniem założenia, jakoby SCP-PL-027 miał manifestować pod postacią wcześniej wyobrażoną przez nieświadomego testera), iż podmiot nie tylko nie dostosowuje się do myśli rozmówcy, ale dominuje jego podświadomość, przyjmując ludzką postać najczęściej odpowiadającą aktualnemu nastawieniu, emocjom, wspomnieniom, uczuciom i — w stopniu największym — tematom podjętym przez konfrontującego.
  • Dotychczasowe obserwacje wskazują na brak umiejętności zawiązywania przez SCP-PL-027 więzi emocjonalnej z personelem badawczym. Jednocześnie obiekt oddziałuje na swoich rozmówców tak, by po manifestacji traktowali go oraz wspomnienia z nim związane obojętnie.
  • Podczas incydentu w Strefie-██ (gdzie przechowywany jest podmiot), SCP-PL-027 jako jedyny nie próbował naruszyć swojej przechowalni (potwierdzenie całkowitej pasywności).
  • Wszelkie dokumenty związane z pozyskaniem SCP-PL-027 zaginęły lub uległy zniszczeniu, co utrudnia ewentualne poznanie jego przeszłości lub wskazanie czynników warunkujących obecną naturę. Okoliczności związane ze stratą dokumentacji pozostają nieznane; 08/09/████ O5-██ zarządził przesłuchanie członków personelu badawczego najdłużej sprawujących nadzór nad obiektem. Wyniki przesłuchań poznamy, kiedy [ZMIENIONO]. Jakiekolwiek informacje dotyczące samego SCP-PL-027 można pozyskać posiłkując się wybranymi konfrontacjami (eksperymentami).
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported